Zorg voor ruimte voor vergroening en opvang van regenwater door stadbewoners

door Wim Sonnemans (lid PvdA-Netwerk Ruimte en oud-bestuurslid PvdA-afd. Gouda)

Politiek Café van PvdA-afdeling Gouda en PvdA-Netwerk Ruimte op zaterdag 11 februari 2017 stond in het teken van “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?” Vooraf werd de nieuwbouwwijk Westergouwe in aanbouw vereerd met een bezoek per huifkar. Aanleiding hiertoe was de PvdA-Visienota over dit onderwerp van Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi, zie via https://www.pvda.nl/nieuws/groene-en-gezondere-steden/. Willem Heesen, voorzitter PvdA-Netwerk Ruimte, leidde de boeiende discussie in goede banen.

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?

Henk en Lutz vertelden hoe in allerlei stadswijken bewoners enthousiast bezig zijn met vindingrijke manieren van vergroening en opvang van regenwater. De politiek moet daarvoor geen regels opleggen, maar ruimte bieden aan burgers om met elkaar aan de slag te gaan. Hoofdzaak is het bevorderen van onderlinge verbindingen tussen burgers en overheden, maar ook binnen en tussen overheden.

De aandacht in de PvdA-Visienota voor bestaande initiatieven blijkt een stroomversnelling teweeg te brengen bij het benutten van de vele kansen voor klimaatbeheersing en –adaptatie. Die liggen behalve bij overheden en bewoners ook bij publieke partijen zoals woningcorporaties en marktpartijen zoals tuincentra. Bijzondere aandacht is daarbij nodig voor de mogelijkheden in de minder gegoede versteende wijken.

Lutz Jacobi merkte op dat initiatieven van burgers voor vergroening en opvang van regenwater nog vaak lastig zijn in te passen in bouw- en bestemmingsplannen. Bijv. toekomstige omgevingsplannen op grond van de nieuwe Omgevingswet moeten daarvoor meer speelruimte gaan bieden.

De Goudse PvdA-wethouder Rogier Tetteroo schetste hoe de nieuwbouwwijk Westergouwe voldoet aan de normen voor bescherming tegen overstromingsgevaar door mogelijke hoosbuien of dijkdoorbraken van de nabijgelegen Hollandse IJssel. Dit ondanks de lage ligging van de wijk beneden NAP. Door deze extra ruimte voor water en groen in plaats van alleen bebouwing en verharding levert de grond wel minder geld op voor gemeente, projectontwikkelaars en bouwers. Desondanks is het gelukt de huizenprijzen betaalbaar te houden voor de bewoners.

Volgens Hans Oosters (dijkgraaf en voorzitter van de Unie van Waterschappen) kunnen gemeenten ook bij het klimaatbestendig maken van bestaande steden hun voordeel doen met de kennis en ervaring van waterschappen.

Corporatie Woonpartners Midden-Holland speelt volgens adjunt-directeur Willem van den Berge altijd graag in op nieuwe ontwikkelingen, maar kwam na lezing van de nota tot de ontdekking dat met vergroening van en rond de verhuurde woningen nog het nodige kan worden verbeterd. Zo moet er bij nieuwbouw en groot onderhoud meer aandacht komen voor de hemelwaterhuishouding en kan er meer aan voorlichting aan bewoners worden gedaan.

Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland) vertelde hoe modeltuinen het goede voorbeeld geven voor een groene inrichting van tuinen en balkons, ook voor bewoners die geen echte tuinier-hobbyisten zijn.

Behalve een groenprijs zoals in Gouda kunnen ook landelijke belastingmaatregelen burgers een zetje in de groene richting geven. Hans Oosters wist te melden dat de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hiervoor eind februari een gezamenlijk voorstel indienen voor de kabinetsformatie. Zie verder via https://www.uvw.nl/decentrale-overheden-geven-informateur-boodschap-voor-klimaatbeleid/.

De PvdA-Visienota van Henk Leenders en Lutz Jacobi blijft ook in de komende kabinetperiode actueel. Landelijke kaders voor de klimaatdoelen blijven hard nodig en vergen een plaatselijke uitwerking met vooral ruimte voor bewoners om mede aan de hand van elkaars voorbeelden enthousiast aan de slag te gaan. Ofwel: ”think global, act local”. Raadslid Michiel Sikkes voorzag dat deze uitkomsten van dit Politiek Café ook van waarde zijn voor het Goudse PvdA-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Downloads:

Uitgebreid verslag Campagne activiteit Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad(Gouda11 februari 2017)