Geef ons de ruimte (terug?)!

Impressie van de conferentie van 19 maart 2016

Paneldiscussie, v.l.n.r. Ingo Hansen, Hugo Priemus, Pieter Hooimeijer, Willem Heesen en Co Verdaas.

Paneldiscussie, v.l.n.r. Ingo Hansen, Hugo Priemus, Pieter Hooimeijer, Willem Heesen en Co Verdaas.

Ruimtelijke Ordening (RO)  lijkt als richtinggevend middel van de politieke agenda verdwenen. Dat is jammer, omdat het een dienend instrument is ten opzichte van andere politieke onderwerpen zoals economische ontwikkeling, mobiliteit, werkgelegenheid, gezondheid, leefbare en bloeiende steden. Een middel om letterlijk en figuurlijk ruimte aan mensen te geven. Daarom pleit het Netwerk Ruimte om RO weer een serieus onderdeel te laten zijn van het PvdA verkiezingsprogramma 2017. Tijdens een goed bezochte Netwerk Ruimte bijeenkomst in Utrecht op 19 maart zijn we op dit thema de diepte ingegaan.

Lees verder

Thema-avond inbreng Netwerk Ruimte op verkiezingsprogramma 16 maart

Op 17 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het klinkt nog ver weg, maar binnen de PvdA zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan de eerste concepten voor het verkiezingsprogramma.
Als Netwerk Ruimte willen we de verkiezingsprogrammacommissie graag goede input meegeven om er zo voor te zorgen dat het verkiezingsprogramma een goede paragraaf over ruimtelijke ordening krijgt.
Graag nodigen we jullie uit om jullie input te leveren voor de inbreng vanuit het Netwerk Ruimte. Op 16 maart organiseren we daarom een avond in Amsterdam om onze inbreng te bespreken. Voorafgaand aan de vergadering ontvangt u een concepttekst van de hand van het bestuur, waarop u kunt reageren en waar u zelf ook ideeën voor kunt aanleveren. Na afloop van deze avond worden de conclusies van de avond gebundeld en aangeboden aan de programmacommissie.
U kunt zich aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl. Uiterlijk een week voorafgaand aan de thema-avond ontvangt u de concepttekst vanuit het bestuur.
Praktische informatie
Thema-avond inbreng Netwerk Ruimte voor verkiezingsprogramma
Locatie: Rapenburgerstraat 173 te Amsterdam
Aanvang: 20.30 uur

Congres ‘Geef ons de Ruimte!’

Op zaterdag 19 maart (van 13.00 tot 17.00 uur met afsluitende borrel, centraal in Nederland) organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een symposium over de rol die de inrichting van stad en landschap in Nederland speelt en kan spelen: ‘Geef ons de Ruimte!’. Het netwerk viert hiermee ook het 5-jarig bestaan en heeft met de leden een essaybundel geschreven die we presenteren. Thema’s als regie op de ruimte, de toepassing van de PvdA-beginselen op het ruimtelijke domein, maar ook wonen, spoor en natuur komen in de bundel de orde. Het doel is om de ruimtelijke inrichting en de leefomgeving prominenter op de PvdA agenda te zetten.

Waarom?
Ook inhoudelijk is deze conferentie hard nodig. Ruimtelijke thema’s zijn actueel. Denk hierbij aan de discussie over (de regie op) bouwen aan de kust of het plannen van grote winkelcentra aan de rand van de stad die ten koste gaan van vitaliteit in binnensteden. In het verleden heeft de PvdA haar stempel op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland kunnen drukken. De laatste jaren is dit verwaterd, de standpuntbepaling binnen onze partij is nu te ad-hoc. Het is nodig een overkoepelend afwegingskader te formuleren als leidraad voor toekomstige ruimtelijke keuzes. Het Netwerk Ruimte wil 2016 hiervoor benutten, ook in de aanloop naar de verkiezingen in 2017 met bijbehorend verkiezingsprogramma.index

Het middagprogramma
De bijeenkomst wordt afgetrapt met de overhandiging van de essaybundel. Na een plenaire paneldiscussie gaan we uiteen in diverse workshops over wonen, ruimtelijke inrichting en spoor en mobiliteit. De opbrengsten van deze workshops wil het netwerk gebruiken voor de ontwikkeling van de ruimtelijke paragraaf voor het komende landelijke verkiezingsprogramma. Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn onder meer Co Verdaas (bestuurlijk verkenner Omgevingswet, voormalig gedeputeerde RO provincie Gelderland en staatssecretaris van Economische Zaken), Hamit Karakus (directeur Platform31, oud wethouder Rotterdam), Peter Boelhouwer (hoogleraar woningmarkt) en Yasemin Cegerek (TK-lid ruimtelijke ordening voor de PvdA).

Inbreng voor de discussie
We nodigen iedereen van harte uit om op (een van) de artikelen uit de essaybundel te reageren. Na aanmelding of bij interesse ontvang je de essaybundel. Deze reacties zullen als input voor de discussie op de 19de worden gebruikt. De uitkomsten van de discussies op de conferentie worden vertaald in een nieuwe basis voor de ruimtelijke politiek van onze partij.

Mail naar info@pvdanetwerkruimte.nl als je de essaybundel wil ontvangen.

Aanmelden
Zorg dat je erbij bent en geef je op via info@pvdanetwerkruimte.nl. Dit geldt ook voor de reacties. Twee weken voor de conferentie ontvang je de inbreng van andere deelnemers.

Locatie: Stadhuis Utrecht, voor reismogelijkheden, zie deze pagina.
Tijd: opening om 13.00 uur, de afsluitende borrel start om 17.00 uur.
Alle praktische informatie volgt in een mail circa 1 week voor het symposium.

Verslag Netwerkbijeenkomst Water in de Stad

Verslag Netwerkbijeenkomst Water in de Stad – PvdA Netwerk Ruimte

Inleiding Lutz Jacobi

De bijeenkomst begon met een bevlogen inleiding door Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Volgens haar zijn PvdA-ers juist de aangewezen personen om stedelijke belangen in de waterschapsbesturen in te brengen, gegeven de achtergrond en het electoraat van onze partij. Ze wees op een recent OESO-rapport waaruit blijkt dat de bewustwording over waterhuishouding en waterproblemen in Nederland heel slecht is. De aanwezigheid van voldoende en schoon water en adequate bescherming tegen overstromingen en wateroverlast wordt als te vanzelfsprekend beschouwd: de mensen denken dat dat vanzelf gaat en ook altijd wel zo zal blijven. Daarom moet de betrokkenheid van burgers bij waterschappen moet groter. Daarnaast moet de expertise die waterschappen al eeuwen in vooral het landelijk gebied hebben opgebouwd, in de stad worden gebruikt. Daar kunnen PvdA-ers in waterschapsbesturen een bijdrage aan leveren door hun eigen zichtbaarheid en die van het waterschap te vergroten, juist en vooral in de stad. Ook bestuurders in gemeentes en Provinciale Staten hebben onvoldoende waterbewustzijn, dat moeten de PvdA-ers in de waterschappen hen dus actief gaan bijbrengen door met hen te netwerken.

Hetzelfde geldt voor meer innovatie in het waterbeheer en de waterhuishouding, bijvoorbeeld door de rwzi niet als afvalverwerker, maar als generator van waardevolle grondstoffen te gaan gebruiken, en door in de ruimtelijke ordening meer ruimte te maken voor groen en waterberging om waterproblemen te voorkomen. Ook hier zou in alle bestuurlijke lagen van Nederland meer aandacht voor moeten zijn – en er ligt een kans voor de waterschapsbestuurders om hier in de komende periode actief mee aan de slag te gaan!

Lees verder

Netwerkbijeenkomst Water in de Stad (22 juni 2015)

Het waterschap is een relatief onbekende ‘bestuurslaag’, zeker voor stedelingen. Er wordt belasting betaald waarmee de dijken op orde worden gehouden en je veilig kunt wonen. Dit is echter zo vanzelfsprekend dat het waterschap als aparte organisatie regelmatig ter discussie staat. Aan de andere kant zorgen de steeds heftigere neerslag en langere droge perioden in steden voor water overlast, onderlast (bijvoorbeeld funderingsschade) en hittestress (zomers tot 8 graden warmer in het centrum dan aan de stadsrand). Opgaven waar het waterschap goed aan kan bijdragen in het behalen van hun doelstellingen en daarmee ook nog eens kwaliteit aan de stad kan toevoegen.Verder is het voor veel stedelingen belangrijk om een aantrekkelijk buitengebied te hebben om in te recreëren – en dus geen saai landbouwgebied met een kunstmatig laag grondwaterpeil. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Bovendien komen de mensen die bij de waterschapsverkiezingen op de PvdA stemmen bovengemiddeld vaak uit de stad, en kunnen wij ons met deze onderwerpen onderscheiden van andere politieke partijen. Kortom: alle reden voor de PvdA om te proberen de stedelijke politieke issues meer de waterschappen in te krijgen en vice versa. De PvdA is bij uitstek de partij die een verbinding kan leggen tussen deze beide werelden.
Ten laatste zijn er na de waterschaps- en gemeenteraadsverkiezingen veel nieuwe partijgenoten gekozen – dus is dit een hele goede gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en je netwerk te vergroten!

Programma
Kasper Spaan (Waternet en Amsterdam Rainproof) zal met de casus Amsterdam laten zien wat water in de stad allemaal kan betekenen voor nut en noodzaak, voor kwaliteit en tegen overlast (zie www.rainproof.nl). Lutz Jacobi zal vanuit haar optiek reflecteren op het onderwerp en samen met een panel betrokken waterschapsbestuurders (Boudewijn Bruil, Jan Reerink en Leny van Vliet) in gesprek gaan.

Locatie
PvdA Utrecht, Amsterdamsestraatweg 212, 20.00 uur tot 22.00 uur, met gelegenheid om een drankje te nuttigen en elkaar beter te leren kennen. De gegevens van de locatie vind je hier.

612238837_815cf936d4_oDeze bijeenkomst staat open voor alle PvdA-leden die belangstelling hebben voor het onderwerp Water in de Stad, ongeacht of ze al lid zijn van het Netwerk Ruimte. Bestuursleden van waterschappen, gemeenteraadsleden en Statenleden zijn bijzonder welkom. Stuur deze uitnodiging dus vooral door binnen je eigen netwerk in de partij, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via het contactformulier of via info@pvdanetwerkruimte.nl

Sessie krimp en publieke voorzieningen (1 juni 2015)

De drie decentralisaties vragen om een grotere participatie van burgers, ook rondom (maatschappelijke) voorzieningen en activiteiten. Op plekken waar het aantal voorzieningen en activiteiten afneemt, zoals in krimpgebieden, zien we dat het met een terugtrekkende overheid extra lastig wordt om het verdwijnen van deze voorzieningen op te vangen. Zeer actueel in deze discussie is natuurlijk het fenomeen Uber, dat een taximarkt op wil zetten in Groningen, aangezien de taxibedrijven daar geheel verdwenen zijn. Of dit wenselijk is, is natuurlijk een tweede vraag?!

Op 1 juni a.s. gaan we daarover met elkaar en de Tweede Kamerleden Manon Fokke en Grace Tanamal in discussie over de kansen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij het verdwijnen van maatschappelijke en/of basisvoorzieningen. De vraag die centraal staat in de bijeenkomst is: op het het moment dat de markt faalt en (basis)voorzieningen dreigen te verdwijnen, wie moet dit dan opvangen (niemand, overheid, burgers, maatschappelijk middenveld..) en onder welke randvoorwaarden? Wanneer accepteert de PvdA dat de markt faalt en wanneer grijpen we in?

De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 1 juni in Amersfoort, in de Rooie Cent (Hooglandseweg Zuid 34, Amersfoort). Inloop vanaf 19.30 en start om 20.00.

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via pvdanetwerkruimte@gmail.com

Graag tot 1 juni!

Verslag bijeenkomst stadslandbouw

De waarde van stadslandbouw reikt verder dan voedselvoorziening en binnenstedelijke vergroening. Dit kwam naar voren uit een bijeenkomst in het Rotterdamse stadhuis op 2 februari van PvdA-Netwerk Ruimte, die ook PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers inspirerend vond. Uit de bijdragen van de gastsprekers over de Rotterdamse praktijk kwam naar voren dat stadslandbouw ook heel goed kan dienen als middel voor sociale samenhang, bewonersparticipatie, leefbaarheid, ondernemerschap, werkgelegenheid, economie en duurzaamheid.

Bij stadslandbouw in de vorm van spontane maatschappelijke initiatieven is voor overheid en partners als woningcorporaties een belangrijke voorwaardenscheppende rol weggelegd. Langdurig beschikbare, betaalbare en kwalitatief geschikte grond, alsmede ruimtelijk beleid en grondpolitiek zijn onderwerpen die PvdA’ers in gemeenten, provincies, Tweede en Eerste Kamer in onderlinge samenhang kunnen oppakken. Dit in aansluiting op de inzet voor stadslandbouw van PvdA-staatssecretarissen Sharon Dijksma van Economische Zaken en Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (zie ook het discussiestuk voor deze netwerkbijeenkomst).

Het bevorderen van de verbinding tussen stad en platteland onder regie van de provincie is een mooie PvdA-uitdaging als inzet voor de verkiezingen van 18 maart a.s. voor de Provinciale Staten (en Eerste Kamer). Kamerlid Sjoera Dikkers wil graag in werkbezoeken nader bekijken hoe stadslandbouw in praktijk nog meer kan bijdragen aan sociaaldemocratische speerpunten.

Lees verder

Discussiebijeenkomst: Links grondbeleid

Op woensdag 4 maart organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een bijeenkomst over de toekomst van het grondbeleid in Nederland. Hierbij zijn Edwin Buitelaar (PBL), Paul Depla (burgemeester Heerlen) en Tweede Kamerleden Albert de Vries en Manon Fokke te gast. De discussie over grondpolitiek wordt met de dag relevanter, mede gezien de ontwikkelingen in gemeenten als Lansingerland.

Het huidige model van actief grondbeleid is vastgelopen nu blijkt dat verschillende gemeenten aan de rand van de financiële afgrond staan door tekorten bij hun grondbedrijf. Toen de private sector in de jaren ’90 meer ruimte kreeg in de stedelijke ontwikkeling, hebben PvdA-wethouders geprobeerd om zelf voor ontwikkelaar te spelen en planbaten in te zetten voor sociale doelen. Nu blijkt dat we de risico’s hebben onderschat en een dergelijk systeem niet zonder grote risico’s kan functioneren.

Politici roepen om het hardst om te stoppen met actief grondbeleid. Als sociaaldemocraten moeten we ons realiseren dat linkse grondpolitiek nodig is om wonen betaalbaar te houden en speculatie tegen te gaan. Met een gedegen grondpolitiek kan de overheid een rechtvaardigere ruimtelijke ordening realiseren. In deze sessie gaan we met elkaar in discussie hoe zo’n nieuwe, linkse vorm van grondpolitiek vormgegeven moet worden. Op welke manier kan grondbeleid ingezet worden om een kwaliteitsslag te bewerkstelligen in de bestaande woningvoorraad? En hoe kan grondbeleid gebruikt worden om het wonen betaalbaar te maken? Bovendien gaan we in op de vraag wat de participatiesamenleving betekent voor deze politiek. Onze Tweede Kamerfractie graag input krijgt rond dit thema.

De uitkomsten van de discussie zullen vertaald worden in een visiestuk in S&D.

Het discussiestuk is ter voorbereiding hier te downloaden of hieronder te lezen. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl.

Bijeenkomst grondpolitiek
Datum: woensdag 4 maart
Tijd: 20:00-22:00 (inloop vanaf 19:45)
Locatie: Universiteitsbibliotheek zaal 0.01, Drift 25, Utrecht

Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst over stadslandbouw

Op 2 februari organiseert het PvdA Netwerk Ruimte in Rotterdam een bijeenkomst over stadslandbouw. Hierbij zijn Bob Richters (stadslandbouw- en inlooprestaurants ‘Hotspot Hutspot’), Kees van Oorschot (gemeente Rotterdam), Bart Kesselaar (woningcorporatie Havensteder), Jan-Willem van der Schans (Eetbaar Rotterdam), Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers en Rotterdamse PvdA-raadsleden te gast.

Stadslandbouw en – al dan niet bedrijfsmatig aangepakte – moestuinen dragen bij aan voedselvoorziening en binnenstedelijke vergroening. Door meer groen in plaats van steen loopt bovendien overtollig regenwater beter weg. Ook de leefbaarheid van stadswijken, werkgelegenheid, zorgtaken en burgerparticipatie zijn gebaat bij stadslandbouw. PvdA-staatssecretarissen Sharon Dijksma van Economische Zaken en Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu geven graag ruimte voor de kansen die stadslandbouw te bieden heeft (zie bijvoorbeeld hier).

In deze bijeenkomst gaan we in op ruimtelijke en politieke randvoorwaarden voor stadslandbouw en op de samenhang tussen binnenstedelijk groen (gemeentelijk beleid) en buitenstedelijk groen (provinciaal beleid), mede in verband met plaatselijke/regionale voedselproductie. Daarbij is ook de vraag welke kansen er liggen voor woningcorporaties om – naast hun kerntaak van woningverhuur – bijvoorbeeld via bevordering van stadslandbouw bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad en aan deelname van wijkbewoners aan de samenleving.

Het PvdA Netwerk Ruimte wil aan de hand van een deze bijeenkomst PvdA’ers in gemeenten, provincies en Tweede Kamer voorzien van aanbevelingen over de bevordering van stadslandbouw in het belang van duurzaamheid en sociale samenhang.

Bijeenkomst stadslandbouw
Datum: maandag 2 februari 2015
Tijd: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: het stadhuis van Rotterdam (Coolsingel 40, Rotterdam), zaal sh 7.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl.

Uitnodiging themabijeenkomst Omgevingswet 3 december

Graag nodigen we je hierbij uit voor onze volgende themabijeenkomst, over de Omgevingswet, op woensdagavond 3 december in Utrecht. De locatie is de Universiteit Utrecht, Drift 23.

In de nieuwe Omgevingswet wordt aangegeven dat het beschermingsniveau van de leefomgeving gelijk zal blijven, maar tegelijkertijd wordt er met de wet ook grootschalig gedereguleerd. In hoeverre zijn deze doelen tegenstrijdig? Lokale overheden krijgen met de wet meer ruimte om eigen afwegingen en normen te bepalen. Is het acceptabel als de ene gemeente bijvoorbeeld om werkgelegenheid te trekken zijn burgers minder bescherming tegen verontreiniging biedt dan de andere gemeente? Ook wordt in de belangenafweging de invloed van de initiatiefnemer sterker ten opzichte van de belanghebbenden, fysieke projecten realiseren wordt in de toekomst eenvoudiger. Hoezeer hebben belanghebbenden straks nog voldoende mogelijkheden tot inspraak en bezwaar?

Deze politieke spanningsvelden zijn nog maar een greep uit de politieke discussie over de Omgevingswet. Woensdagavond 3 december organiseert het Netwerk Ruimte een bijeenkomst met als doel om tot een duidelijk sociaaldemocratisch perspectief op de Omgevingswet te komen. De belangrijkste politieke dilemma’s uit de wet staan tijdens deze expertsessie centraal. De uitkomsten van deze sessie willen we beschrijven in een artikel in S&D, dat mogelijk ook nog gebruikt kan worden bij de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel. Op dit moment wacht de Tweede Kamer nog op de nota naar aanleiding van verslag van de minister.

De bijeenkomst zal worden ingeleid door Co Verdaas, sinds kort bestuurlijk verkenner implementatie van de Omgevingswet en Ben Schueler, hoogleraar Bestuursrecht en Omgevingsrecht. Na de inleiding start de discussie over de Omgevingswet, hiervoor zijn Josan Meijers (gedeputeerde Ruimte, Water en Wonen van Provincie Gelderland) en William Moorlag  (gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van Provincie Groningen) onze gasten.

Datum: Woensdag 3 december 2014
Tijdstip: Start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 23 Utrecht

Meld je aan voor deze bijeenkomst via de mail.