Bijeenkomst Netwerk Duurzaam

Met welke ambitie gaat Staatssecretaris Mansveld straks naar Lima? Praat mee!

afbeeldingWoensdag 12 november organiseren de landelijke werkgroep PvdA Duurzaam en de Buitenland Commissie van de PvdA in aanloop naar de VN Klimaattop in Lima een open discussiebijeenkomst met Staatssecretaris Mansveld. Het debat zal gaan over de positie en ambities van Nederland en Europa in de klimaatonderhandelingen, de positie van ontwikkelingslanden en klimaatfinanciering en de dilemma’s rondom Co2. En ook: waarin kunnen het bedrijfsleven en overheid elkaar versterken bij klimaatonderhandelingen en waar verschillen de posities?

Aan het debat nemen ook deel:

Dick Benschop     President-Directeur Shell Nederland
Ron Wit                 Directeur Eneco
Jan Vos                  Tweede Kamer-lid

De inleiding op dit debat wordt verzorgd door Kitty van der Heiden, directeur Europe van het World Resource Institute, voormalig Buitenlandse Zaken, hoofdonderhandelaar Rio +20.

Wanneer:             12 november, woensdagavond
Tijd:                        Inloop 18.30, start 19:00 uur – 22.00.
Waar:                    Troelstrazaal, Tweede Kamer, Den Haag
Let op:                   Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent; dit i.v.m. de bezoekregels

Aanmelden :        Per mail aan Jolien van der Werff, werff321@planet.nl. (u ontvangt een bevestiging)

Voor meer informatie over de bezoekregels aan de Tweede Kamer en een routebeschrijving ga naar de website van PvdA Duurzaam of klik hier: Bijeenkomst 12 november internationale klimaatdoelstellingen

Bijeenkomst spoor en OV

Op 5 november organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een bijeenkomst over de toekomst van het Nederlands spoor en openbaar vervoer. Doel is om een stip op de horizon te zetten waar we over 20 jaar op het gebied van het spoor en openbaar vervoer willen – of zouden moeten – staan. Mede door het Vierde Spoorpakket en de Lange Termijn Spooragenda zien wij dit als een belangrijk actueel onderwerp.

Tijdens de bijeenkomst zal staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu een introductie geven op haar visie op het spoor. Vervolgens zal een panel met experts aan de hand van enkele stellingen met PvdA Kamerlid Duco Hoogland over de toekomst van het spoor en het openbaar vervoer discussiëren. In dit debat staat de vraag centraal welke ontwikkelingen er binnen (de toekomst van) het spoor en openbaar vervoer zijn en hoe de politiek daar rekening mee moet en/of kan houden.

Dit zeer deskundige en gevarieerde panel bestaat uit:
Marc Chavannes (journalist NRC Handelsblad en schrijver van Niemand regeert: de privatisering van de Nederlandse politiek’);
prof. em. dr.-ing. Ingo Hansen (emeritus hoogleraar Transport en Planning aan de TU Delft);
Frank van Setten (adjunct-directeur Arriva Trein); en
prof. dr. Henk Nijmeijer (hoogleraar Dynamics & Control aan de TU Eindhoven).

Datum: woensdag 5 november 2014
Locatie: Fractiekamer PvdA, Tweede Kamer (ingang Plein 2, Den Haag)
Tijd: 17.30 – 20.00 uur (deur open om 17.15 uur; voor broodjes wordt gezorgd)

Graag nodigen wij u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Zou u zich i.v.m. de beveiliging hiervoor uiterlijk 30 oktober willen aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl. Graag benadrukken wij nog dat het nodig is dat u een identiteitsbewijs bij zich heeft. Dit in verband met de aanmelding bij de beveiliging.

NB: de avond is – buiten de uitgenodigde experts – alleen toegankelijk voor leden van de PvdA.

Denk mee over de nieuwe Omgevingswet

In juni heeft het kabinet de nieuwe Omgevingswet aan de Kamer gestuurd. Een omvangrijk pakket (meer dan 600 pagina’s Memorie van Toelichting) waarin de hele ruimtelijke wetgeving op de schop gaat. Er gaat veel veranderen! Veel wordt beter, maar kan het nóg beter?

Kamerlid Albert de Vries wil hierover graag van gedachten wisselen met partijgenoten en deskundigen en nodigt daarbij alle belangstellenden uit.

Lees verder

Reactie minister Blok op initiatiefnota Krimp

Op 15 juli heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst uitgebreid gereageerd op de PvdA initiatiefnota ‘Regionale verschillen; omgaan met krimp’. Het PvdA Netwerk Ruimte heeft aan deze nota een goede bijdrage geleverd.

De minister spreekt zijn waardering uitspreken over de Initiatiefnota; de uitgangspunten van deze nota onderschrijf hij. Door de demografische ontwikkelingen die aan de randen van het land leiden tot bovenmatige ontgroening, vergrijzing en afname van (beroeps)bevolking, bestaat het risico dat het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in deze regio’s onder druk komen te staan. Dit vergt specifieke aandacht en een specifieke aanpak. Inderdaad, zoals ook in de Initiatiefnota wordt gesteld, niet met het doel de krimp te bestrijden, maar met het doel deze te begeleiden opdat in de betreffende regio’s de noodzakelijke voorzieningen van toereikende kwaliteit en voldoende bereikbaar blijven. De Initiatiefnota beschouwd de minister dan ook als ondersteunend aan zijn beleid.

De kabinetsbrief is hier terug te vinden. Een uitgebreide reactie op alle 51 aanbevelingen is hier terug te lezen. De originele nota van het Kamerlid Albert de Vries vindt u hier.

Omgevingswet ingediend bij Tweede Kamer

Vandaag heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (VVD) de Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend.

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De nieuwe wet gaat over alle fysieke plannen waarmee ons land wordt gemaakt. Deze wet bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving.Volgens de minister moet het verkrijgen van een vergunning dankzij de Omgevingswet straks sneller en eenvoudiger verlopen. Voor het persbericht, volg deze link. De wetstekst en achterliggende stukken zijn hier terug te vinden.

Het PvdA Netwerk Ruimte zal de ingediende wet de komende tijd kritisch bestuderen en de PvdA Tweede Kamerfractie van advies voorzien over de wet. Wilt u hierover meedenken, neem dan contact met ons op of stuur ons uw visie toe!

PBL rapport over vereuropeanisering ruimtelijke ordening

Bijna een jaar geleden organiseerde het PvdA Netwerk Ruimte een bijeenkomst over ruimtelijke ordening in Europees perspectief. Tijdens deze avond discussieerden PvdA-delegatieleider in het Europees Parlement Thijs Berman, TU Delft hoogleraar Andreas Faludi en Louis Meuleman, secretaris van de Brusselse afdeling van de PvdA en ambtenaar bij de Europese Commissie, met elkaar en met de zaal over de rol van Europa bij ruimtelijke ordening in Nederland.

De discussie over de ‘vereuropeanisering’ van de ruimtelijke ordening is inmiddels ook opgepakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op 19 mei jl. heeft het een interessant rapport over dit onderwerp gepubliceerd.

Vrijwel het hele Nederlandse grondgebied wordt gedekt door één of meer Europese beleidskaders, ondanks het gegeven dat de EU formeel geen ruimtelijk beleid heeft. Daarmee heeft ‘Europa’ grote invloed op de ruimtelijke inrichting van Nederland. In combinatie met de voortgaande decentralisatie van overheidstaken kan dit volgens het PBL problemen opleveren: zijn gemeentes en provincies in staat om de regie te voeren als het beleid voor een belangrijk deel Europees is? En heeft Brussel voldoende zicht op de uitvoeringsproblemen in de lokale ruimtelijke ordening? Het PBL pleit in haar rapport voor het vasthouden aan regie op Rijksoverheidsniveau. Het nieuwsbericht en het rapport zijn hier terug te vinden: http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/europeanisering-van-de-nederlandse-ruimtelijke-ordening

Dag van de Stadslandbouw 16 mei

In samenloop met de Dag van de Stadslandbouw is op vrijdag 16 mei a.s. 20:00 – 22:00 uur een Stadslandbouwcafé in Utrecht (zie http://www.growthecity.eu/utrecht-16-05-14/). Werken aan robuuste stadslandbouw staat centraal tijdens het café. Hoe kunnen stadslandbouw initiatieven op een duurzame manier worden georganiseerd? Wat voor middelen heb je daarvoor nodig, financieel of anders? Hoe blijven de initiatieven bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk?

Sharon Dijksma, PvdA-staatssecretaris van Economische Zaken, presenteert 15 mei op het Stadslandbouwcongres (waarvan de kosten € 150,- excl. BTW bedragen) namens het kabinet haar visie op nieuwe kansen en mogelijkheden voor stadslandbouw.

Maar ook het Stadslandbouwcafé van 16 mei biedt voor PvdA’ers (zowel in de Tweede Kamer, provincies, gemeenten, als andere leden) de uitdaging te kijken naar kansen naar de bijdrage van stadslandbouw voor het bereiken van sociaaldemocratische doeleinden.
Het PvdA Netwerk Ruimte nodigt dan ook alle netwerkleden en andere belangstellende partijgenoten van harte uit mee te gaan naar dit Stadslandbouwcafé en tot een aanzet te komen voor een nader uit te werken advies namens het Netwerk. Daarin kunnen tips naar voren komen voor de PvdA Kamerfractie, maar ook voor ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen e.d. waarmee gemeenten en provincies zich bezig houden.
We zijn nog in afwachting of ook een PvdA Kamerlid meegaat naar dit Stadslandbouwcafé.

U kunt uzelf via http://www.growthecity.eu/utrecht-16-05-14/ aanmelden voor het Stadslandbouwcafé. Zou u bij uw aanmelding via een mail aan het bestuur willen doorgeven of u die dag bij wil dragen aan (de eerste aanzet voor) een netwerkadvies over stadslandbouw. Dit advies is bestemd voor de PvdA Tweede Kamerfractie en PvdA’ers in gemeenten en provincies.
Bij de borrel na afloop van het Stadslandbouwcafé van 16 mei kunnen concrete afspraken worden gemaakt hoe het advies kan worden vorm gegeven.

Verslag bijeenkomst over de wooncoöperatie

Op 3 april 2014 vond in Den Haag een themabijeenkomst van het PvdA Netwerk Ruimte over de wooncoöperatie plaats. De woningmarkt lijkt weer iets op te leven, maar voor velen is het nog altijd moeilijk een passende en goede woning te kunnen betalen. In de bijeenkomst stond daarom de vraag centraal hoe we het wonen weer betaalbaar kunnen maken en welke rol de door Adri Duivesteijn voorgestelde wooncoöperaties daarbij kunnen spelen. Tijdens de bijeenkomst gingen Adri Duivesteijn en oud-universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, Dick Schuiling,  daarover met elkaar en met de zaal in debat.

Lees verder

Themabijeenkomst over wooncoöperaties

De woningmarkt lijkt weer iets op te leven, maar voor velen is het nog altijd moeilijk een passende en goede woning te kunnen betalen. In de bijeenkomst staat daarom de vraag centraal hoe we het wonen weer betaalbaar kunnen maken en welke rol de door Adri Duivesteijn voorgestelde wooncoöperaties daarbij kunnen spelen. Op 3 april gaan Adri Duivesteijn en Dick Schuiling daarover met elkaar en met u in debat.

Schermafbeelding 2014-03-24 om 13.09.28Tijd: donderdag 3 april 2014 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats: Café Millers, Plein 8-9-10 te Den Haag

Het voorstel van Adri Duivesteijn kunt u hier inzien.

We hopen u op 3 april te kunnen begroeten. In verband met de beveiliging dient u zich uiterlijk twee dagen van tevoren aan te melden via info@pvdanetwerkruimte.nl. We stellen het zeer op prijs als u de informatie over de bijeenkomst in uw netwerk wil verspreiden.

Tot ziens op 3 april!

Maak krimpregio’s weer aantrekkelijk

door Albert de Vries op 13 maart 2014

De PvdA wil meer aandacht voor de zogenoemde krimpregio’s. Daarom overhandigde ik vandaag mede namens verschillende wethouders de initiatiefnota ‘Regionale verschillen, omgaan met krimp’ (pdf) aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst. In de nota doen we verschillende voorstellen om werkgelegenheid in de regio te behouden, basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs overeind te houden, ruimte voor groei te creëren en om de grens niet als een barrière, maar als een kans te zien.

Krimpregio’s zijn gebieden die te maken hebben met ‘leegloop’, waardoor ook de voorzieningen in die regio onder druk komen te staan. In het kabinetsbeleid gaat het om de regio’s Eemshaven en Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. De PvdA wil daar tenminste de Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe aan toevoegen.

Als jongeren het platteland massaal verruilen voor de stad, is het voor winkels, scholen, en ziekenhuizen lastig om te overleven. Daardoor verhuizen nog meer jonge gezinnen en gaan ook de bakker en de slager failliet. De mensen in de regio’s merken dit iedere dag. In Den Haag moeten we luisteren naar hun ervaringen en werken aan nieuw perspectief.

De PvdA wil dat de Rijksoverheid in Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg, en Zeeland zoveel mogelijk banen behoudt, en tegelijkertijd in deze regio’s nieuwe werkgelegenheid creëert door groene banen te scheppen. Ook moet elke regio ten minste één openbare basisschool hebben, en wil de PvdA in krimpgebieden inzetten op meer samenwerking en minder concurrentie in de zorg.

Nieuwe economische groei wil de PvdA stimuleren door over de grens werken makkelijker te maken, leegstand aan te pakken en lokale initiatieven voor woningverhuur of groene energie te belonen.

Initiatiefnota ‘Regionale verschillen, omgaan met krimp’

Ook PvdA-lijsttrekkers uit verschillende gemeenten onderschrijven deze voorstellen in het actieplan ‘Krimp biedt ruimte voor groei’:

Actieplan ‘Krimp biedt ruimte voor groei’