Inspiratiedag Omgevingswet

2 september 2017, 10.00-14.00 uur

PvdA partijkantoor Utrecht, Van Brammendreef 159 (nabij station Utrecht Overvecht)
AANMELDEN: via info@pvdanetwerkruimte.nl

Alle lokaal betrokken PvdA’ers zijn druk met de voorbereidingen van het verkiezingsprogramma! Natuurlijk heeft iedereen ook gehoord van de invoering van de Omgevingswet. Maar u denkt waarschijnlijk: “Dat is toch pas in 2019 of misschien nog wel later? Wat moeten wij daarmee?”

Lees verder

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen?

Minisymposium: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen bij groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad?

Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke inzichten om met groen en water een klimaatvriendelijke stad te bevorderen? En wat heeft de wetenschap daarbij nodig vanuit de politiek?

Over deze vragen gaat een minisymposium op vrijdag 3 maart a.s. in Wageningen met PvdA-kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi, dijkgraaf Hans Oosters (voorzitter Unie van Waterschappen), Brenda Horstra (Tuinbranche Nederland) en Wageningse wetenschappers. Dat zijn Jan Eelco Jansma over stadslandbouw, Jan Willem van der Schans (LandbouwEconomisch Instituut) over groene steden die aantrekkelijk zijn om te wonen en werken, Tia Hermans over de effecten van groen en water in de stad op de lichamelijke en psychische gezondheid, Maria Koelen over interventies in het kader van lokale natuur- en milieueducatie en gezondheidsbevordering en (hopelijk) een spreker over stimulerend beleid en financiële prikkels om te sturen met geld.

Lees verder

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad!

Welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?

Zaterdag 11 februari 2016 van 12.30 tot 17.00 uur in Gouda (Infocentrum Westergouwe, Provincialeweg 10, Gouda)

“Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” op de politieke en maatschappelijke agenda! Met de in de visienota van de PvdA-Kamerfractie benoemde versterking van de belangrijke verbindingen tussen politiek, samenleving en huiseigenaren, woningverhuurders en huurders bij vergroening van de particuliere en openbare ruimte.

Lees verder

Save the date campagneactiviteiten

In februari en maart van 2017 zullen twee voor leden van het netwerk Ruimte binnen de PvdA interessante campagne-activiteiten worden georganiseerd worden. Het gaat om de volgende activiteiten:

Zaterdag 11 februari 2017 (13:00 uur tot 17:00 uur)

Werkbezoek Gouda Westergouwe en Politiek Café in het teken van “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?”

Vrijdag 3 maart 2017 (15:00 uur tot 17:00 uur)

locatie: Wageningen University

Minisymposium “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen?”

Nadere informatie over de activiteiten volgt op korte termijn, maar schrijf de data alvast in je agenda.

 

De Omgevingswet – nieuwe mogelijkheden voor lokaal beleid

Op 23 november om 19:30 organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een thema-avond over de Omgevingswet. Doel van de avond is om geïnteresseerde PvdA-leden op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, en om hen bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden voor decentraal beleid die deze wet bevat om wat moois te maken van de fysieke leefomgeving. Veel mensen denken dat de Omgevingswet alleen iets is voor ruimtelijke ordenings-freaks (zie bijvoorbeeld dit onderzoek van Binnenlands Bestuur). Niets is echter minder waar: in deze wet komt alle bestaande bouw-, milieu- en ruimtelijke ordeningsregelgeving bij elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gemeentes en provincies om bijvoorbeeld in onbruik geraakte bedrijventerreinen te herontwikkelen, kantoorpanden om te bouwen tot woningen of meer ruimte te maken voor duurzame energieprojecten.

Lees verder

Thema-avond inbreng Netwerk Ruimte op verkiezingsprogramma 16 maart

Op 17 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het klinkt nog ver weg, maar binnen de PvdA zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan de eerste concepten voor het verkiezingsprogramma.
Als Netwerk Ruimte willen we de verkiezingsprogrammacommissie graag goede input meegeven om er zo voor te zorgen dat het verkiezingsprogramma een goede paragraaf over ruimtelijke ordening krijgt.
Graag nodigen we jullie uit om jullie input te leveren voor de inbreng vanuit het Netwerk Ruimte. Op 16 maart organiseren we daarom een avond in Amsterdam om onze inbreng te bespreken. Voorafgaand aan de vergadering ontvangt u een concepttekst van de hand van het bestuur, waarop u kunt reageren en waar u zelf ook ideeën voor kunt aanleveren. Na afloop van deze avond worden de conclusies van de avond gebundeld en aangeboden aan de programmacommissie.
U kunt zich aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl. Uiterlijk een week voorafgaand aan de thema-avond ontvangt u de concepttekst vanuit het bestuur.
Praktische informatie
Thema-avond inbreng Netwerk Ruimte voor verkiezingsprogramma
Locatie: Rapenburgerstraat 173 te Amsterdam
Aanvang: 20.30 uur

Congres ‘Geef ons de Ruimte!’

Op zaterdag 19 maart (van 13.00 tot 17.00 uur met afsluitende borrel, centraal in Nederland) organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een symposium over de rol die de inrichting van stad en landschap in Nederland speelt en kan spelen: ‘Geef ons de Ruimte!’. Het netwerk viert hiermee ook het 5-jarig bestaan en heeft met de leden een essaybundel geschreven die we presenteren. Thema’s als regie op de ruimte, de toepassing van de PvdA-beginselen op het ruimtelijke domein, maar ook wonen, spoor en natuur komen in de bundel de orde. Het doel is om de ruimtelijke inrichting en de leefomgeving prominenter op de PvdA agenda te zetten.

Waarom?
Ook inhoudelijk is deze conferentie hard nodig. Ruimtelijke thema’s zijn actueel. Denk hierbij aan de discussie over (de regie op) bouwen aan de kust of het plannen van grote winkelcentra aan de rand van de stad die ten koste gaan van vitaliteit in binnensteden. In het verleden heeft de PvdA haar stempel op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland kunnen drukken. De laatste jaren is dit verwaterd, de standpuntbepaling binnen onze partij is nu te ad-hoc. Het is nodig een overkoepelend afwegingskader te formuleren als leidraad voor toekomstige ruimtelijke keuzes. Het Netwerk Ruimte wil 2016 hiervoor benutten, ook in de aanloop naar de verkiezingen in 2017 met bijbehorend verkiezingsprogramma.index

Het middagprogramma
De bijeenkomst wordt afgetrapt met de overhandiging van de essaybundel. Na een plenaire paneldiscussie gaan we uiteen in diverse workshops over wonen, ruimtelijke inrichting en spoor en mobiliteit. De opbrengsten van deze workshops wil het netwerk gebruiken voor de ontwikkeling van de ruimtelijke paragraaf voor het komende landelijke verkiezingsprogramma. Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn onder meer Co Verdaas (bestuurlijk verkenner Omgevingswet, voormalig gedeputeerde RO provincie Gelderland en staatssecretaris van Economische Zaken), Hamit Karakus (directeur Platform31, oud wethouder Rotterdam), Peter Boelhouwer (hoogleraar woningmarkt) en Yasemin Cegerek (TK-lid ruimtelijke ordening voor de PvdA).

Inbreng voor de discussie
We nodigen iedereen van harte uit om op (een van) de artikelen uit de essaybundel te reageren. Na aanmelding of bij interesse ontvang je de essaybundel. Deze reacties zullen als input voor de discussie op de 19de worden gebruikt. De uitkomsten van de discussies op de conferentie worden vertaald in een nieuwe basis voor de ruimtelijke politiek van onze partij.

Mail naar info@pvdanetwerkruimte.nl als je de essaybundel wil ontvangen.

Aanmelden
Zorg dat je erbij bent en geef je op via info@pvdanetwerkruimte.nl. Dit geldt ook voor de reacties. Twee weken voor de conferentie ontvang je de inbreng van andere deelnemers.

Locatie: Stadhuis Utrecht, voor reismogelijkheden, zie deze pagina.
Tijd: opening om 13.00 uur, de afsluitende borrel start om 17.00 uur.
Alle praktische informatie volgt in een mail circa 1 week voor het symposium.

Verslag Netwerkbijeenkomst Water in de Stad

Verslag Netwerkbijeenkomst Water in de Stad – PvdA Netwerk Ruimte

Inleiding Lutz Jacobi

De bijeenkomst begon met een bevlogen inleiding door Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Volgens haar zijn PvdA-ers juist de aangewezen personen om stedelijke belangen in de waterschapsbesturen in te brengen, gegeven de achtergrond en het electoraat van onze partij. Ze wees op een recent OESO-rapport waaruit blijkt dat de bewustwording over waterhuishouding en waterproblemen in Nederland heel slecht is. De aanwezigheid van voldoende en schoon water en adequate bescherming tegen overstromingen en wateroverlast wordt als te vanzelfsprekend beschouwd: de mensen denken dat dat vanzelf gaat en ook altijd wel zo zal blijven. Daarom moet de betrokkenheid van burgers bij waterschappen moet groter. Daarnaast moet de expertise die waterschappen al eeuwen in vooral het landelijk gebied hebben opgebouwd, in de stad worden gebruikt. Daar kunnen PvdA-ers in waterschapsbesturen een bijdrage aan leveren door hun eigen zichtbaarheid en die van het waterschap te vergroten, juist en vooral in de stad. Ook bestuurders in gemeentes en Provinciale Staten hebben onvoldoende waterbewustzijn, dat moeten de PvdA-ers in de waterschappen hen dus actief gaan bijbrengen door met hen te netwerken.

Hetzelfde geldt voor meer innovatie in het waterbeheer en de waterhuishouding, bijvoorbeeld door de rwzi niet als afvalverwerker, maar als generator van waardevolle grondstoffen te gaan gebruiken, en door in de ruimtelijke ordening meer ruimte te maken voor groen en waterberging om waterproblemen te voorkomen. Ook hier zou in alle bestuurlijke lagen van Nederland meer aandacht voor moeten zijn – en er ligt een kans voor de waterschapsbestuurders om hier in de komende periode actief mee aan de slag te gaan!

Lees verder

Netwerkbijeenkomst Water in de Stad (22 juni 2015)

Het waterschap is een relatief onbekende ‘bestuurslaag’, zeker voor stedelingen. Er wordt belasting betaald waarmee de dijken op orde worden gehouden en je veilig kunt wonen. Dit is echter zo vanzelfsprekend dat het waterschap als aparte organisatie regelmatig ter discussie staat. Aan de andere kant zorgen de steeds heftigere neerslag en langere droge perioden in steden voor water overlast, onderlast (bijvoorbeeld funderingsschade) en hittestress (zomers tot 8 graden warmer in het centrum dan aan de stadsrand). Opgaven waar het waterschap goed aan kan bijdragen in het behalen van hun doelstellingen en daarmee ook nog eens kwaliteit aan de stad kan toevoegen.Verder is het voor veel stedelingen belangrijk om een aantrekkelijk buitengebied te hebben om in te recreëren – en dus geen saai landbouwgebied met een kunstmatig laag grondwaterpeil. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Bovendien komen de mensen die bij de waterschapsverkiezingen op de PvdA stemmen bovengemiddeld vaak uit de stad, en kunnen wij ons met deze onderwerpen onderscheiden van andere politieke partijen. Kortom: alle reden voor de PvdA om te proberen de stedelijke politieke issues meer de waterschappen in te krijgen en vice versa. De PvdA is bij uitstek de partij die een verbinding kan leggen tussen deze beide werelden.
Ten laatste zijn er na de waterschaps- en gemeenteraadsverkiezingen veel nieuwe partijgenoten gekozen – dus is dit een hele goede gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en je netwerk te vergroten!

Programma
Kasper Spaan (Waternet en Amsterdam Rainproof) zal met de casus Amsterdam laten zien wat water in de stad allemaal kan betekenen voor nut en noodzaak, voor kwaliteit en tegen overlast (zie www.rainproof.nl). Lutz Jacobi zal vanuit haar optiek reflecteren op het onderwerp en samen met een panel betrokken waterschapsbestuurders (Boudewijn Bruil, Jan Reerink en Leny van Vliet) in gesprek gaan.

Locatie
PvdA Utrecht, Amsterdamsestraatweg 212, 20.00 uur tot 22.00 uur, met gelegenheid om een drankje te nuttigen en elkaar beter te leren kennen. De gegevens van de locatie vind je hier.

612238837_815cf936d4_oDeze bijeenkomst staat open voor alle PvdA-leden die belangstelling hebben voor het onderwerp Water in de Stad, ongeacht of ze al lid zijn van het Netwerk Ruimte. Bestuursleden van waterschappen, gemeenteraadsleden en Statenleden zijn bijzonder welkom. Stuur deze uitnodiging dus vooral door binnen je eigen netwerk in de partij, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via het contactformulier of via info@pvdanetwerkruimte.nl

Sessie krimp en publieke voorzieningen (1 juni 2015)

De drie decentralisaties vragen om een grotere participatie van burgers, ook rondom (maatschappelijke) voorzieningen en activiteiten. Op plekken waar het aantal voorzieningen en activiteiten afneemt, zoals in krimpgebieden, zien we dat het met een terugtrekkende overheid extra lastig wordt om het verdwijnen van deze voorzieningen op te vangen. Zeer actueel in deze discussie is natuurlijk het fenomeen Uber, dat een taximarkt op wil zetten in Groningen, aangezien de taxibedrijven daar geheel verdwenen zijn. Of dit wenselijk is, is natuurlijk een tweede vraag?!

Op 1 juni a.s. gaan we daarover met elkaar en de Tweede Kamerleden Manon Fokke en Grace Tanamal in discussie over de kansen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij het verdwijnen van maatschappelijke en/of basisvoorzieningen. De vraag die centraal staat in de bijeenkomst is: op het het moment dat de markt faalt en (basis)voorzieningen dreigen te verdwijnen, wie moet dit dan opvangen (niemand, overheid, burgers, maatschappelijk middenveld..) en onder welke randvoorwaarden? Wanneer accepteert de PvdA dat de markt faalt en wanneer grijpen we in?

De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 1 juni in Amersfoort, in de Rooie Cent (Hooglandseweg Zuid 34, Amersfoort). Inloop vanaf 19.30 en start om 20.00.

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via pvdanetwerkruimte@gmail.com

Graag tot 1 juni!