Discussiebijeenkomst: Links grondbeleid

Op woensdag 4 maart organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een bijeenkomst over de toekomst van het grondbeleid in Nederland. Hierbij zijn Edwin Buitelaar (PBL), Paul Depla (burgemeester Heerlen) en Tweede Kamerleden Albert de Vries en Manon Fokke te gast. De discussie over grondpolitiek wordt met de dag relevanter, mede gezien de ontwikkelingen in gemeenten als Lansingerland.

Het huidige model van actief grondbeleid is vastgelopen nu blijkt dat verschillende gemeenten aan de rand van de financiële afgrond staan door tekorten bij hun grondbedrijf. Toen de private sector in de jaren ’90 meer ruimte kreeg in de stedelijke ontwikkeling, hebben PvdA-wethouders geprobeerd om zelf voor ontwikkelaar te spelen en planbaten in te zetten voor sociale doelen. Nu blijkt dat we de risico’s hebben onderschat en een dergelijk systeem niet zonder grote risico’s kan functioneren.

Politici roepen om het hardst om te stoppen met actief grondbeleid. Als sociaaldemocraten moeten we ons realiseren dat linkse grondpolitiek nodig is om wonen betaalbaar te houden en speculatie tegen te gaan. Met een gedegen grondpolitiek kan de overheid een rechtvaardigere ruimtelijke ordening realiseren. In deze sessie gaan we met elkaar in discussie hoe zo’n nieuwe, linkse vorm van grondpolitiek vormgegeven moet worden. Op welke manier kan grondbeleid ingezet worden om een kwaliteitsslag te bewerkstelligen in de bestaande woningvoorraad? En hoe kan grondbeleid gebruikt worden om het wonen betaalbaar te maken? Bovendien gaan we in op de vraag wat de participatiesamenleving betekent voor deze politiek. Onze Tweede Kamerfractie graag input krijgt rond dit thema.

De uitkomsten van de discussie zullen vertaald worden in een visiestuk in S&D.

Het discussiestuk is ter voorbereiding hier te downloaden of hieronder te lezen. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl.

Bijeenkomst grondpolitiek
Datum: woensdag 4 maart
Tijd: 20:00-22:00 (inloop vanaf 19:45)
Locatie: Universiteitsbibliotheek zaal 0.01, Drift 25, Utrecht

Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst over stadslandbouw

Op 2 februari organiseert het PvdA Netwerk Ruimte in Rotterdam een bijeenkomst over stadslandbouw. Hierbij zijn Bob Richters (stadslandbouw- en inlooprestaurants ‘Hotspot Hutspot’), Kees van Oorschot (gemeente Rotterdam), Bart Kesselaar (woningcorporatie Havensteder), Jan-Willem van der Schans (Eetbaar Rotterdam), Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers en Rotterdamse PvdA-raadsleden te gast.

Stadslandbouw en – al dan niet bedrijfsmatig aangepakte – moestuinen dragen bij aan voedselvoorziening en binnenstedelijke vergroening. Door meer groen in plaats van steen loopt bovendien overtollig regenwater beter weg. Ook de leefbaarheid van stadswijken, werkgelegenheid, zorgtaken en burgerparticipatie zijn gebaat bij stadslandbouw. PvdA-staatssecretarissen Sharon Dijksma van Economische Zaken en Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu geven graag ruimte voor de kansen die stadslandbouw te bieden heeft (zie bijvoorbeeld hier).

In deze bijeenkomst gaan we in op ruimtelijke en politieke randvoorwaarden voor stadslandbouw en op de samenhang tussen binnenstedelijk groen (gemeentelijk beleid) en buitenstedelijk groen (provinciaal beleid), mede in verband met plaatselijke/regionale voedselproductie. Daarbij is ook de vraag welke kansen er liggen voor woningcorporaties om – naast hun kerntaak van woningverhuur – bijvoorbeeld via bevordering van stadslandbouw bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad en aan deelname van wijkbewoners aan de samenleving.

Het PvdA Netwerk Ruimte wil aan de hand van een deze bijeenkomst PvdA’ers in gemeenten, provincies en Tweede Kamer voorzien van aanbevelingen over de bevordering van stadslandbouw in het belang van duurzaamheid en sociale samenhang.

Bijeenkomst stadslandbouw
Datum: maandag 2 februari 2015
Tijd: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: het stadhuis van Rotterdam (Coolsingel 40, Rotterdam), zaal sh 7.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl.

Uitnodiging themabijeenkomst Omgevingswet 3 december

Graag nodigen we je hierbij uit voor onze volgende themabijeenkomst, over de Omgevingswet, op woensdagavond 3 december in Utrecht. De locatie is de Universiteit Utrecht, Drift 23.

In de nieuwe Omgevingswet wordt aangegeven dat het beschermingsniveau van de leefomgeving gelijk zal blijven, maar tegelijkertijd wordt er met de wet ook grootschalig gedereguleerd. In hoeverre zijn deze doelen tegenstrijdig? Lokale overheden krijgen met de wet meer ruimte om eigen afwegingen en normen te bepalen. Is het acceptabel als de ene gemeente bijvoorbeeld om werkgelegenheid te trekken zijn burgers minder bescherming tegen verontreiniging biedt dan de andere gemeente? Ook wordt in de belangenafweging de invloed van de initiatiefnemer sterker ten opzichte van de belanghebbenden, fysieke projecten realiseren wordt in de toekomst eenvoudiger. Hoezeer hebben belanghebbenden straks nog voldoende mogelijkheden tot inspraak en bezwaar?

Deze politieke spanningsvelden zijn nog maar een greep uit de politieke discussie over de Omgevingswet. Woensdagavond 3 december organiseert het Netwerk Ruimte een bijeenkomst met als doel om tot een duidelijk sociaaldemocratisch perspectief op de Omgevingswet te komen. De belangrijkste politieke dilemma’s uit de wet staan tijdens deze expertsessie centraal. De uitkomsten van deze sessie willen we beschrijven in een artikel in S&D, dat mogelijk ook nog gebruikt kan worden bij de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel. Op dit moment wacht de Tweede Kamer nog op de nota naar aanleiding van verslag van de minister.

De bijeenkomst zal worden ingeleid door Co Verdaas, sinds kort bestuurlijk verkenner implementatie van de Omgevingswet en Ben Schueler, hoogleraar Bestuursrecht en Omgevingsrecht. Na de inleiding start de discussie over de Omgevingswet, hiervoor zijn Josan Meijers (gedeputeerde Ruimte, Water en Wonen van Provincie Gelderland) en William Moorlag  (gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van Provincie Groningen) onze gasten.

Datum: Woensdag 3 december 2014
Tijdstip: Start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 23 Utrecht

Meld je aan voor deze bijeenkomst via de mail.

Bijeenkomst spoor en OV

Op 5 november organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een bijeenkomst over de toekomst van het Nederlands spoor en openbaar vervoer. Doel is om een stip op de horizon te zetten waar we over 20 jaar op het gebied van het spoor en openbaar vervoer willen – of zouden moeten – staan. Mede door het Vierde Spoorpakket en de Lange Termijn Spooragenda zien wij dit als een belangrijk actueel onderwerp.

Tijdens de bijeenkomst zal staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu een introductie geven op haar visie op het spoor. Vervolgens zal een panel met experts aan de hand van enkele stellingen met PvdA Kamerlid Duco Hoogland over de toekomst van het spoor en het openbaar vervoer discussiëren. In dit debat staat de vraag centraal welke ontwikkelingen er binnen (de toekomst van) het spoor en openbaar vervoer zijn en hoe de politiek daar rekening mee moet en/of kan houden.

Dit zeer deskundige en gevarieerde panel bestaat uit:
Marc Chavannes (journalist NRC Handelsblad en schrijver van Niemand regeert: de privatisering van de Nederlandse politiek’);
prof. em. dr.-ing. Ingo Hansen (emeritus hoogleraar Transport en Planning aan de TU Delft);
Frank van Setten (adjunct-directeur Arriva Trein); en
prof. dr. Henk Nijmeijer (hoogleraar Dynamics & Control aan de TU Eindhoven).

Datum: woensdag 5 november 2014
Locatie: Fractiekamer PvdA, Tweede Kamer (ingang Plein 2, Den Haag)
Tijd: 17.30 – 20.00 uur (deur open om 17.15 uur; voor broodjes wordt gezorgd)

Graag nodigen wij u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Zou u zich i.v.m. de beveiliging hiervoor uiterlijk 30 oktober willen aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl. Graag benadrukken wij nog dat het nodig is dat u een identiteitsbewijs bij zich heeft. Dit in verband met de aanmelding bij de beveiliging.

NB: de avond is – buiten de uitgenodigde experts – alleen toegankelijk voor leden van de PvdA.

Themabijeenkomst over wooncoöperaties

De woningmarkt lijkt weer iets op te leven, maar voor velen is het nog altijd moeilijk een passende en goede woning te kunnen betalen. In de bijeenkomst staat daarom de vraag centraal hoe we het wonen weer betaalbaar kunnen maken en welke rol de door Adri Duivesteijn voorgestelde wooncoöperaties daarbij kunnen spelen. Op 3 april gaan Adri Duivesteijn en Dick Schuiling daarover met elkaar en met u in debat.

Schermafbeelding 2014-03-24 om 13.09.28Tijd: donderdag 3 april 2014 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats: Café Millers, Plein 8-9-10 te Den Haag

Het voorstel van Adri Duivesteijn kunt u hier inzien.

We hopen u op 3 april te kunnen begroeten. In verband met de beveiliging dient u zich uiterlijk twee dagen van tevoren aan te melden via info@pvdanetwerkruimte.nl. We stellen het zeer op prijs als u de informatie over de bijeenkomst in uw netwerk wil verspreiden.

Tot ziens op 3 april!

Bouwen voor de nieuwe gastarbeider

In de wandelgangen van het landelijk congres organiseert PvdA Netwerk Ruimte op 15 februari een discussie over het huisvesten van (Midden- en Oost Europese) seizoenarbeiders en arbeidsmigranten.

De Nederlandse landbouw en voedselindustrie, maar ook de bouw draait voor een steeds groter deel op Poolse en Roemeense gastarbeiders. Sinds 1 januari hebben ook Bulgaren toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. In sommige steden, zoals Schiedam clusteren de arbeidsmigranten samen in de slechte binnenstedelijke wijken, in sommige plattelandsgemeenten wonen seizoenarbeiders in caravans. Wat de meeste Midden- en Oost Europese werkers gemeen hebben, is dat zij veelal wonen in deplorabele omstandigheden. In den lande zijn er initiatieven ontplooid om voor ‘passende’ huisvesting te zorgen.

In Rotterdam is, met steun van de PvdA een ‘Polen Hotel’ verrezen, terwijl in andere steden containerdorpen op industrieterreinen gebouwd zijn. Is dit wel een menselijke manier om onze gastarbeiders te huisvesten? In veel gemeenten is bouwen voor gastarbeiders problematisch, veelal vanwege angst in de lokale achterban.

In deze wandelgangen-sessie gaan we in discussie met de Mohamed El Mokaddem (wethouder Westland) en Malgorzata Bos-Karczewska (Poolse gemeenschap in Nederland), om in kaart te brengen welke oplossingen er liggen in uw gemeente!

Vragen die tijdens de sessie centraal staan:
– Moeten we gastarbeiders ruimtelijk concentreren of niet?
– Is het wenselijk om gastarbeiders buiten de bestaande stad te huisvesten?
– Moeten we anders bouwen voor verschillende groepen gastarbeiders?

In het kort
Sessie ‘bouwen voor de nieuwe gastarbeider’
PvdA Congres te Breda
15 februari 2014
Zaal Cinema 2
13:30 – 14:30 uur

Laatste kans voor aanmelden bijeenkomst Tweede Kamer

A.s. woensdag 27 november organiseert het Netwerk Ruimte een netwerkbrede bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden, dit keer in de Tweede Kamer. Tijdens de bijeenkomst is het doel met elkaar stil te staan bij thema’s die de komende tijd belangrijk zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Op basis hiervan kunnen we bepalen waar we ons als Netwerk het komende jaar mee bezig willen houden. Naast de Omgevingswet – die op korte termijn naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en op 1 januari 2016 behandeld moet zijn – hebben jullie vast nog veel belangrijke onderwerpen waaraan we de komende tijd als Netwerk aandacht moeten besteden.

Voor deze bijeenkomst hebben we in ieder geval al de Tweede Kamerleden Albert de Vries (woordvoerder ruimtelijke ordening) en Duco Hoogland (woordvoerder openbaar vervoer) bereid gevonden om samen met ons deze prioriteiten vast te stellen. Het is niet alleen leuk om elkaar weer te spreken, maar het is ook een goede manier om de samenwerking tussen de Tweede Kamerfractie en ons Netwerk nog beter vorm te geven. Aan het einde van de bijeenkomst zal Duco Hoogland de aanwezigen ook nog een korte rondleiding geven door het Tweede Kamergebouw!

De bijeenkomst vindt plaats op 27 november 2013, begint om 19 uur en eindigt om 21 uur. Het is van belang dat jullie je van tevoren aanmelden voor deze bijeenkomst, vanwege de beveiliging in de Tweede Kamer. Als je niet bent aangemeld kun je helaas niet naar binnen. Tevens is het van groot belang om ook een identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort) mee te nemen, dit is verplicht voor toegang tot de Tweede Kamer. Aanmelden kan via info@pvdanetwerkruimte.nl of via het contactformulier.

Netwerkbrede bijeenkomst in Tweede Kamer

Op 27 november a.s. organiseert het Netwerk Ruimte een netwerkbrede bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden, dit keer in de Tweede Kamer. Tijdens de bijeenkomst is het doel met elkaar stil te staan bij thema’s die de komende tijd belangrijk zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Op basis hiervan kunnen we bepalen waar we ons als Netwerk het komende jaar mee bezig willen houden. Naast de Omgevingswet – die op korte termijn naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en op 1 januari 2016 behandeld moet zijn – hebben jullie vast nog veel belangrijke onderwerpen waaraan we de komende tijd als Netwerk aandacht moeten besteden.

Voor deze bijeenkomst hebben we in ieder geval al de Tweede Kamerleden Albert de Vries (woordvoerder ruimtelijke ordening) en Duco Hoogland (woordvoerder openbaar vervoer) bereid gevonden om samen met ons deze prioriteiten vast te stellen. Het is niet alleen leuk om elkaar weer te spreken, maar het is ook een goede manier om de samenwerking tussen de Tweede Kamerfractie en ons Netwerk nog beter vorm te geven.

De bijeenkomst vindt plaats op 27 november 2013, begint om 19 uur en eindigt om 21 uur. Het is van belang dat jullie je van tevoren aanmelden voor deze bijeenkomst, vanwege de beveiliging in de Tweede Kamer. Als je niet bent aangemeld kun je helaas niet naar binnen. Tevens is het van groot belang om ook een identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort) mee te nemen, dit is verplicht voor toegang tot de Tweede Kamer. Aanmelden kan via het webformulier.

Debatavond Ruimtelijke ordening in Europees perspectief

PvdA Netwerk Ruimte organiseert debatavond over Ruimtelijke ordening in Europees perspectief

Op 24 mei a.s. organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een discussiebijeenkomst over Ruimtelijke ordening vanuit Europees perspectief. Tijdens deze avond zullen PvdA delegatieleider in het Europees Parlement Thijs Berman, TU Delft hoogleraar Andreas Faludi en Louis Meuleman, secretaris van de Brusselse afdeling van de PvdA, met elkaar en met de zaal in debat gaan over de rol van Europa bij ruimtelijke ordening in Nederland.

Ruimtelijke ordening is in beginsel geen bevoegdheid van de Europese Unie. Dat betekent dat de Europese Commissie geen voorstellen op dit onderwerp mag doen. In de praktijk heeft Europa echter wél invloed op de ruimtelijke ordening in Nederland. Op het gebied van landbouw, biodiversiteit en territoriale cohesie zie je dat Europa toch (directe) invloed heeft op de inrichting van het grondgebruik in Nederland. Ook veel Europese milieuregelgeving heeft invloed op de ruimtelijke ordening van Nederland en de manier waarop ruimtelijke ontwikkeling tot stand komt.

Aan de hand van stellingen zullen de sprekers en de zaal onder leiding van Robert Wouters met elkaar in debat gaan. De stellingen gaan over de ruimtelijke opgaven voor Nederland: krimp, de gezondheid van stadbewoners, economische groei en de rol van Europa daarbij. Wat zijn de voor- en nadelen van Europese bevoegdheden op ruimtelijke ordening voor sociaal democratische waarden als gelijke kansen en een gezonde woon- en leefomgeving? Wat kan Europa van onze tradities van ruimtelijke ordening leren? Of zijn wij het juist die van Europa zouden moeten leren?

Thijs Berman is delegatieleider van de fractie van de PvdA in het Europees Parlement. Andreas Faludi is hoogleraar Ruimtelijke beleidstelsels aan de TU Delft. Louis Meuleman is ambtenaar bij het Directoraat-Generaal Milieu bij de Europese Commissie en secretaris van de Brusselse afdeling van de PvdA.

Met sprekers met verschillende invalshoeken politiek, wetenschap en overheid hopen wij vrijdagavond 24 mei een interactieve avond te kunnen beleven, waarbij we naast een interessante discussie de kans willen grijpen een bijdrage te leveren aan de oproep van Diederik Samsom over wat wij willen met Europa. Met de deadline gesteld op 28 mei komt deze discussieavond precies op tijd om ook vanuit het perspectief van ruimtelijke ordening antwoord te geven aan dat verzoek.

De bijeenkomst vindt plaats in stadhuis van Rotterdam (Commissiekamer sh 7). Aanvang is 18.30 uur en het debat start om 19.00 uur. Uiterlijk om 21.30 uur besluiten we de avond met een (hopelijk) zomerse borrel. Aanmelden kan via het contactformulier. Voor meer informatie: neem contact op met de organisatie (per mail of via 06-33084804).

Lees verder

Panel compleet voor discussieavond over Ruimtelijke ordening in Europees perspectief 24 mei

Op 24 mei a.s. organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een discussiebijeenkomst over Ruimtelijke ordening vanuit Europees perspectief. Naast de al bevestigde sprekers Thijs Berman, delegatieleider in het Europees Parlement en Andreas Faludi, hoogleraar Ruimtelijke beleidsstelsels in Europa aan de TU Delft, kan het PvdA Netwerk Ruimte nu ook de derde spreker aankondigen.

Louis Meuleman is ambtenaar bij het Directoraat-Generaal Milieu bij de Europese Commissie en secretaris van de Brusselse afdeling van de PvdA. Louis is van origine planoloog en heeft meer dan 10 jaar gewerkt voor het ministerie van VROM. Daarnaast heeft hij samen met zijn vrouw een adviesbureau voor duurzame ontwikkeling. Hij heeft kortom een schat van ervaring als het gaat om ruimtelijke ordening in nationale en Europese context.

Met de bevestiging van Louis is het trio sprekers voor de avond over Ruimtelijke ordening in Europees perspectief compleet. Met sprekers met verschillende invalshoeken politiek, wetenschap en overheid hopen wij vrijdagavond 24 mei een interactieve avond te kunnen beleven, waarbij we naast een interessante discussie de kans willen grijpen een bijdrage te leveren aan de oproep van Diederik Samson over wat wij willen met Europa. Met de deadline gesteld op 28 mei komt deze discussieavond precies op tijd om ook vanuit het perspectief van ruimtelijke ordening antwoord te geven aan dat verzoek.

Aan de hand van stellingen zullen de sprekers en de zaal onder leiding van Robert Wouters met elkaar in debat gaan. De stellingen gaan over de ruimtelijke opgaven voor Nederland: krimp, de gezondheid van stadbewoners, economische groei en de rol van Europa daarbij. Wat zijn de voor- en nadelen van Europese bevoegdheden op ruimtelijke ordening voor sociaal democratische waarden als gelijke kansen en een gezonde woon- en leefomgeving? Wat kan Europa van onze tradities van ruimtelijke ordening leren? Of zijn wij het juist die van Europa zouden moeten leren?

De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis van Rotterdam (Commissiekamer sh 7). Aanvang is 18.30 uur en het debat start om 19.00 uur. Uiterlijk om 21.30 uur besluiten we de avond met een (hopelijk) zomerse borrel. Aanmelden kan via info@pvdanetwerkruimte.nl. Voor meer informatie neem contact op met de organisatie (per mail of via 06-33084804).