Inspiratiedag Omgevingswet

2 september 2017, 10.00-14.00 uur

PvdA partijkantoor Utrecht, Van Brammendreef 159 (nabij station Utrecht Overvecht)
AANMELDEN: via info@pvdanetwerkruimte.nl

Alle lokaal betrokken PvdA’ers zijn druk met de voorbereidingen van het verkiezingsprogramma! Natuurlijk heeft iedereen ook gehoord van de invoering van de Omgevingswet. Maar u denkt waarschijnlijk: “Dat is toch pas in 2019 of misschien nog wel later? Wat moeten wij daarmee?”

Lees verder

Wageningse kennis van grote waarde voor politiek inzake groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad

Door Wim Sonnemans (lid PvdA-Netwerk Ruimte)

Wageningen University heeft voor het bevorderen van groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad zeer waardevolle wetenschappelijke inzichten te bieden en mag deze best minder bescheiden naar voren brengen. Dat zeiden PvdA-kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi op 3 maart bij een minisymposium naar aanleiding van hun visienota “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” (zie https://www.pvda.nl/nieuws/groene-en-gezondere-steden/).

Lees verder

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen?

Minisymposium: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen bij groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad?

Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke inzichten om met groen en water een klimaatvriendelijke stad te bevorderen? En wat heeft de wetenschap daarbij nodig vanuit de politiek?

Over deze vragen gaat een minisymposium op vrijdag 3 maart a.s. in Wageningen met PvdA-kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi, dijkgraaf Hans Oosters (voorzitter Unie van Waterschappen), Brenda Horstra (Tuinbranche Nederland) en Wageningse wetenschappers. Dat zijn Jan Eelco Jansma over stadslandbouw, Jan Willem van der Schans (LandbouwEconomisch Instituut) over groene steden die aantrekkelijk zijn om te wonen en werken, Tia Hermans over de effecten van groen en water in de stad op de lichamelijke en psychische gezondheid, Maria Koelen over interventies in het kader van lokale natuur- en milieueducatie en gezondheidsbevordering en (hopelijk) een spreker over stimulerend beleid en financiële prikkels om te sturen met geld.

Lees verder

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad!

Welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?

Zaterdag 11 februari 2016 van 12.30 tot 17.00 uur in Gouda (Infocentrum Westergouwe, Provincialeweg 10, Gouda)

“Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” op de politieke en maatschappelijke agenda! Met de in de visienota van de PvdA-Kamerfractie benoemde versterking van de belangrijke verbindingen tussen politiek, samenleving en huiseigenaren, woningverhuurders en huurders bij vergroening van de particuliere en openbare ruimte.

Lees verder

Save the date campagneactiviteiten

In februari en maart van 2017 zullen twee voor leden van het netwerk Ruimte binnen de PvdA interessante campagne-activiteiten worden georganiseerd worden. Het gaat om de volgende activiteiten:

Zaterdag 11 februari 2017 (13:00 uur tot 17:00 uur)

Werkbezoek Gouda Westergouwe en Politiek Café in het teken van “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?”

Vrijdag 3 maart 2017 (15:00 uur tot 17:00 uur)

locatie: Wageningen University

Minisymposium “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen?”

Nadere informatie over de activiteiten volgt op korte termijn, maar schrijf de data alvast in je agenda.

 

De Omgevingswet – nieuwe mogelijkheden voor lokaal beleid

Op 23 november om 19:30 organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een thema-avond over de Omgevingswet. Doel van de avond is om geïnteresseerde PvdA-leden op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, en om hen bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden voor decentraal beleid die deze wet bevat om wat moois te maken van de fysieke leefomgeving. Veel mensen denken dat de Omgevingswet alleen iets is voor ruimtelijke ordenings-freaks (zie bijvoorbeeld dit onderzoek van Binnenlands Bestuur). Niets is echter minder waar: in deze wet komt alle bestaande bouw-, milieu- en ruimtelijke ordeningsregelgeving bij elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gemeentes en provincies om bijvoorbeeld in onbruik geraakte bedrijventerreinen te herontwikkelen, kantoorpanden om te bouwen tot woningen of meer ruimte te maken voor duurzame energieprojecten.

Lees verder

Geef ons de ruimte (terug?)!

Impressie van de conferentie van 19 maart 2016

Paneldiscussie, v.l.n.r. Ingo Hansen, Hugo Priemus, Pieter Hooimeijer, Willem Heesen en Co Verdaas.

Paneldiscussie, v.l.n.r. Ingo Hansen, Hugo Priemus, Pieter Hooimeijer, Willem Heesen en Co Verdaas.

Ruimtelijke Ordening (RO)  lijkt als richtinggevend middel van de politieke agenda verdwenen. Dat is jammer, omdat het een dienend instrument is ten opzichte van andere politieke onderwerpen zoals economische ontwikkeling, mobiliteit, werkgelegenheid, gezondheid, leefbare en bloeiende steden. Een middel om letterlijk en figuurlijk ruimte aan mensen te geven. Daarom pleit het Netwerk Ruimte om RO weer een serieus onderdeel te laten zijn van het PvdA verkiezingsprogramma 2017. Tijdens een goed bezochte Netwerk Ruimte bijeenkomst in Utrecht op 19 maart zijn we op dit thema de diepte ingegaan.

Lees verder

Reactie minister Blok op initiatiefnota Krimp

Op 15 juli heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst uitgebreid gereageerd op de PvdA initiatiefnota ‘Regionale verschillen; omgaan met krimp’. Het PvdA Netwerk Ruimte heeft aan deze nota een goede bijdrage geleverd.

De minister spreekt zijn waardering uitspreken over de Initiatiefnota; de uitgangspunten van deze nota onderschrijf hij. Door de demografische ontwikkelingen die aan de randen van het land leiden tot bovenmatige ontgroening, vergrijzing en afname van (beroeps)bevolking, bestaat het risico dat het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in deze regio’s onder druk komen te staan. Dit vergt specifieke aandacht en een specifieke aanpak. Inderdaad, zoals ook in de Initiatiefnota wordt gesteld, niet met het doel de krimp te bestrijden, maar met het doel deze te begeleiden opdat in de betreffende regio’s de noodzakelijke voorzieningen van toereikende kwaliteit en voldoende bereikbaar blijven. De Initiatiefnota beschouwd de minister dan ook als ondersteunend aan zijn beleid.

De kabinetsbrief is hier terug te vinden. Een uitgebreide reactie op alle 51 aanbevelingen is hier terug te lezen. De originele nota van het Kamerlid Albert de Vries vindt u hier.

Omgevingswet ingediend bij Tweede Kamer

Vandaag heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (VVD) de Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend.

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De nieuwe wet gaat over alle fysieke plannen waarmee ons land wordt gemaakt. Deze wet bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving.Volgens de minister moet het verkrijgen van een vergunning dankzij de Omgevingswet straks sneller en eenvoudiger verlopen. Voor het persbericht, volg deze link. De wetstekst en achterliggende stukken zijn hier terug te vinden.

Het PvdA Netwerk Ruimte zal de ingediende wet de komende tijd kritisch bestuderen en de PvdA Tweede Kamerfractie van advies voorzien over de wet. Wilt u hierover meedenken, neem dan contact met ons op of stuur ons uw visie toe!

PBL rapport over vereuropeanisering ruimtelijke ordening

Bijna een jaar geleden organiseerde het PvdA Netwerk Ruimte een bijeenkomst over ruimtelijke ordening in Europees perspectief. Tijdens deze avond discussieerden PvdA-delegatieleider in het Europees Parlement Thijs Berman, TU Delft hoogleraar Andreas Faludi en Louis Meuleman, secretaris van de Brusselse afdeling van de PvdA en ambtenaar bij de Europese Commissie, met elkaar en met de zaal over de rol van Europa bij ruimtelijke ordening in Nederland.

De discussie over de ‘vereuropeanisering’ van de ruimtelijke ordening is inmiddels ook opgepakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op 19 mei jl. heeft het een interessant rapport over dit onderwerp gepubliceerd.

Vrijwel het hele Nederlandse grondgebied wordt gedekt door één of meer Europese beleidskaders, ondanks het gegeven dat de EU formeel geen ruimtelijk beleid heeft. Daarmee heeft ‘Europa’ grote invloed op de ruimtelijke inrichting van Nederland. In combinatie met de voortgaande decentralisatie van overheidstaken kan dit volgens het PBL problemen opleveren: zijn gemeentes en provincies in staat om de regie te voeren als het beleid voor een belangrijk deel Europees is? En heeft Brussel voldoende zicht op de uitvoeringsproblemen in de lokale ruimtelijke ordening? Het PBL pleit in haar rapport voor het vasthouden aan regie op Rijksoverheidsniveau. Het nieuwsbericht en het rapport zijn hier terug te vinden: http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/europeanisering-van-de-nederlandse-ruimtelijke-ordening