Dag van de Stadslandbouw 16 mei

In samenloop met de Dag van de Stadslandbouw is op vrijdag 16 mei a.s. 20:00 – 22:00 uur een Stadslandbouwcafé in Utrecht (zie http://www.growthecity.eu/utrecht-16-05-14/). Werken aan robuuste stadslandbouw staat centraal tijdens het café. Hoe kunnen stadslandbouw initiatieven op een duurzame manier worden georganiseerd? Wat voor middelen heb je daarvoor nodig, financieel of anders? Hoe blijven de initiatieven bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk?

Sharon Dijksma, PvdA-staatssecretaris van Economische Zaken, presenteert 15 mei op het Stadslandbouwcongres (waarvan de kosten € 150,- excl. BTW bedragen) namens het kabinet haar visie op nieuwe kansen en mogelijkheden voor stadslandbouw.

Maar ook het Stadslandbouwcafé van 16 mei biedt voor PvdA’ers (zowel in de Tweede Kamer, provincies, gemeenten, als andere leden) de uitdaging te kijken naar kansen naar de bijdrage van stadslandbouw voor het bereiken van sociaaldemocratische doeleinden.
Het PvdA Netwerk Ruimte nodigt dan ook alle netwerkleden en andere belangstellende partijgenoten van harte uit mee te gaan naar dit Stadslandbouwcafé en tot een aanzet te komen voor een nader uit te werken advies namens het Netwerk. Daarin kunnen tips naar voren komen voor de PvdA Kamerfractie, maar ook voor ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen e.d. waarmee gemeenten en provincies zich bezig houden.
We zijn nog in afwachting of ook een PvdA Kamerlid meegaat naar dit Stadslandbouwcafé.

U kunt uzelf via http://www.growthecity.eu/utrecht-16-05-14/ aanmelden voor het Stadslandbouwcafé. Zou u bij uw aanmelding via een mail aan het bestuur willen doorgeven of u die dag bij wil dragen aan (de eerste aanzet voor) een netwerkadvies over stadslandbouw. Dit advies is bestemd voor de PvdA Tweede Kamerfractie en PvdA’ers in gemeenten en provincies.
Bij de borrel na afloop van het Stadslandbouwcafé van 16 mei kunnen concrete afspraken worden gemaakt hoe het advies kan worden vorm gegeven.

Maak krimpregio’s weer aantrekkelijk

door Albert de Vries op 13 maart 2014

De PvdA wil meer aandacht voor de zogenoemde krimpregio’s. Daarom overhandigde ik vandaag mede namens verschillende wethouders de initiatiefnota ‘Regionale verschillen, omgaan met krimp’ (pdf) aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst. In de nota doen we verschillende voorstellen om werkgelegenheid in de regio te behouden, basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs overeind te houden, ruimte voor groei te creëren en om de grens niet als een barrière, maar als een kans te zien.

Krimpregio’s zijn gebieden die te maken hebben met ‘leegloop’, waardoor ook de voorzieningen in die regio onder druk komen te staan. In het kabinetsbeleid gaat het om de regio’s Eemshaven en Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. De PvdA wil daar tenminste de Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe aan toevoegen.

Als jongeren het platteland massaal verruilen voor de stad, is het voor winkels, scholen, en ziekenhuizen lastig om te overleven. Daardoor verhuizen nog meer jonge gezinnen en gaan ook de bakker en de slager failliet. De mensen in de regio’s merken dit iedere dag. In Den Haag moeten we luisteren naar hun ervaringen en werken aan nieuw perspectief.

De PvdA wil dat de Rijksoverheid in Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg, en Zeeland zoveel mogelijk banen behoudt, en tegelijkertijd in deze regio’s nieuwe werkgelegenheid creëert door groene banen te scheppen. Ook moet elke regio ten minste één openbare basisschool hebben, en wil de PvdA in krimpgebieden inzetten op meer samenwerking en minder concurrentie in de zorg.

Nieuwe economische groei wil de PvdA stimuleren door over de grens werken makkelijker te maken, leegstand aan te pakken en lokale initiatieven voor woningverhuur of groene energie te belonen.

Initiatiefnota ‘Regionale verschillen, omgaan met krimp’

Ook PvdA-lijsttrekkers uit verschillende gemeenten onderschrijven deze voorstellen in het actieplan ‘Krimp biedt ruimte voor groei’:

Actieplan ‘Krimp biedt ruimte voor groei’

Nieuwe opzet Netwerk Ruimte

Vanaf 2014 is de opzet van het Netwerk Ruimte vernieuwd. Met de nieuwe omzet willen we beter aansluiten bij de politiek actualiteit en onze functie als adviesorgaan richting de PvdA-fractie vergroten. Dit willen we doen door onze activiteiten te structureren in drie themavelden: namelijk Mobiliteit, Wonen en Ruimtelijke kaders en leefkwaliteit. Daarnaast richten we een adviesgroep wetgeving op, die we willen inschakelen om met een juridisch oog te kijken naar voorstellen die vanuit de PvdA-fractie ons wordt voorgelegd voor input.

Lees verder

Artikel Wonen

Op 10 januari jl. vond de PvdA Netwerk Ruimte themasessie over wonen plaats. Op basis van de uitkomsten van deze themabijeenkomst hebben Barend Wind, Rita Vermeulen en Marieke de Kogel een discussiestuk in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting geschreven. Het artikel ‘Een links alternatief: een groot gereguleerd huursegment met flexibel huren’ is in augustus geplaatst.

Van alle Europeanen betalen Nederlanders het grootste percentage van hun inkomen aan wonen. Dat we zoveel betalen voor een koop- of huurwoning hangt samen met de marktwerking op de woningmarkt die geleid heeft tot een kostenstijging. Regulering van het huursegment biedt volgens de auteurs soelaas. Er gaat een prikkel vanuit om nieuwe betaalbare woningen te bouwen en te investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande voorraad.

Het artikel is hier te downloaden.