Verslag bijeenkomst Energie en Ruimte 11 mei 2017

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Netwerk Ruimte van de Partij van de Arbeid. Er waren circa 20 deelnemers, verspreid uit het land en actief in de lokale politiek en andere PvdA-netwerken zoals PvdA Duurzaam.

De voorzitter van het Netwerk Ruimte, Willem Heesen, opent de avond, waarin drie sprekers elkaar zullen opvolgen:

  • Sander Willemsen (Energie-U)
  • Marjon Bosman (VNG)
  • Jeroen Niemans (RUIMTEVOLK en Stadsinitiatief Utrecht) 

Lees verder

Wageningse kennis van grote waarde voor politiek inzake groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad

Door Wim Sonnemans (lid PvdA-Netwerk Ruimte)

Wageningen University heeft voor het bevorderen van groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad zeer waardevolle wetenschappelijke inzichten te bieden en mag deze best minder bescheiden naar voren brengen. Dat zeiden PvdA-kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi op 3 maart bij een minisymposium naar aanleiding van hun visienota “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” (zie https://www.pvda.nl/nieuws/groene-en-gezondere-steden/).

Lees verder

Zorg voor ruimte voor vergroening en opvang van regenwater door stadbewoners

door Wim Sonnemans (lid PvdA-Netwerk Ruimte en oud-bestuurslid PvdA-afd. Gouda)

Politiek Café van PvdA-afdeling Gouda en PvdA-Netwerk Ruimte op zaterdag 11 februari 2017 stond in het teken van “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?” Vooraf werd de nieuwbouwwijk Westergouwe in aanbouw vereerd met een bezoek per huifkar. Aanleiding hiertoe was de PvdA-Visienota over dit onderwerp van Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi, zie via https://www.pvda.nl/nieuws/groene-en-gezondere-steden/. Willem Heesen, voorzitter PvdA-Netwerk Ruimte, leidde de boeiende discussie in goede banen.

Lees verder

Geef ons de ruimte (terug?)!

Impressie van de conferentie van 19 maart 2016

Paneldiscussie, v.l.n.r. Ingo Hansen, Hugo Priemus, Pieter Hooimeijer, Willem Heesen en Co Verdaas.

Paneldiscussie, v.l.n.r. Ingo Hansen, Hugo Priemus, Pieter Hooimeijer, Willem Heesen en Co Verdaas.

Ruimtelijke Ordening (RO)  lijkt als richtinggevend middel van de politieke agenda verdwenen. Dat is jammer, omdat het een dienend instrument is ten opzichte van andere politieke onderwerpen zoals economische ontwikkeling, mobiliteit, werkgelegenheid, gezondheid, leefbare en bloeiende steden. Een middel om letterlijk en figuurlijk ruimte aan mensen te geven. Daarom pleit het Netwerk Ruimte om RO weer een serieus onderdeel te laten zijn van het PvdA verkiezingsprogramma 2017. Tijdens een goed bezochte Netwerk Ruimte bijeenkomst in Utrecht op 19 maart zijn we op dit thema de diepte ingegaan.

Lees verder

Verslag Netwerkbijeenkomst Water in de Stad

Verslag Netwerkbijeenkomst Water in de Stad – PvdA Netwerk Ruimte

Inleiding Lutz Jacobi

De bijeenkomst begon met een bevlogen inleiding door Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Volgens haar zijn PvdA-ers juist de aangewezen personen om stedelijke belangen in de waterschapsbesturen in te brengen, gegeven de achtergrond en het electoraat van onze partij. Ze wees op een recent OESO-rapport waaruit blijkt dat de bewustwording over waterhuishouding en waterproblemen in Nederland heel slecht is. De aanwezigheid van voldoende en schoon water en adequate bescherming tegen overstromingen en wateroverlast wordt als te vanzelfsprekend beschouwd: de mensen denken dat dat vanzelf gaat en ook altijd wel zo zal blijven. Daarom moet de betrokkenheid van burgers bij waterschappen moet groter. Daarnaast moet de expertise die waterschappen al eeuwen in vooral het landelijk gebied hebben opgebouwd, in de stad worden gebruikt. Daar kunnen PvdA-ers in waterschapsbesturen een bijdrage aan leveren door hun eigen zichtbaarheid en die van het waterschap te vergroten, juist en vooral in de stad. Ook bestuurders in gemeentes en Provinciale Staten hebben onvoldoende waterbewustzijn, dat moeten de PvdA-ers in de waterschappen hen dus actief gaan bijbrengen door met hen te netwerken.

Hetzelfde geldt voor meer innovatie in het waterbeheer en de waterhuishouding, bijvoorbeeld door de rwzi niet als afvalverwerker, maar als generator van waardevolle grondstoffen te gaan gebruiken, en door in de ruimtelijke ordening meer ruimte te maken voor groen en waterberging om waterproblemen te voorkomen. Ook hier zou in alle bestuurlijke lagen van Nederland meer aandacht voor moeten zijn – en er ligt een kans voor de waterschapsbestuurders om hier in de komende periode actief mee aan de slag te gaan!

Lees verder

Verslag bijeenkomst stadslandbouw

De waarde van stadslandbouw reikt verder dan voedselvoorziening en binnenstedelijke vergroening. Dit kwam naar voren uit een bijeenkomst in het Rotterdamse stadhuis op 2 februari van PvdA-Netwerk Ruimte, die ook PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers inspirerend vond. Uit de bijdragen van de gastsprekers over de Rotterdamse praktijk kwam naar voren dat stadslandbouw ook heel goed kan dienen als middel voor sociale samenhang, bewonersparticipatie, leefbaarheid, ondernemerschap, werkgelegenheid, economie en duurzaamheid.

Bij stadslandbouw in de vorm van spontane maatschappelijke initiatieven is voor overheid en partners als woningcorporaties een belangrijke voorwaardenscheppende rol weggelegd. Langdurig beschikbare, betaalbare en kwalitatief geschikte grond, alsmede ruimtelijk beleid en grondpolitiek zijn onderwerpen die PvdA’ers in gemeenten, provincies, Tweede en Eerste Kamer in onderlinge samenhang kunnen oppakken. Dit in aansluiting op de inzet voor stadslandbouw van PvdA-staatssecretarissen Sharon Dijksma van Economische Zaken en Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (zie ook het discussiestuk voor deze netwerkbijeenkomst).

Het bevorderen van de verbinding tussen stad en platteland onder regie van de provincie is een mooie PvdA-uitdaging als inzet voor de verkiezingen van 18 maart a.s. voor de Provinciale Staten (en Eerste Kamer). Kamerlid Sjoera Dikkers wil graag in werkbezoeken nader bekijken hoe stadslandbouw in praktijk nog meer kan bijdragen aan sociaaldemocratische speerpunten.

Lees verder

Verslag bijeenkomst over de wooncoöperatie

Op 3 april 2014 vond in Den Haag een themabijeenkomst van het PvdA Netwerk Ruimte over de wooncoöperatie plaats. De woningmarkt lijkt weer iets op te leven, maar voor velen is het nog altijd moeilijk een passende en goede woning te kunnen betalen. In de bijeenkomst stond daarom de vraag centraal hoe we het wonen weer betaalbaar kunnen maken en welke rol de door Adri Duivesteijn voorgestelde wooncoöperaties daarbij kunnen spelen. Tijdens de bijeenkomst gingen Adri Duivesteijn en oud-universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, Dick Schuiling,  daarover met elkaar en met de zaal in debat.

Lees verder

Verslag Netwerkbrede bijeenkomst Tweede Kamer

Op 27 november jl. vond in de Tweede Kamer een bijeenkomst van het PvdA Netwerk Ruimte plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden van het Netwerk met elkaar stil gestaan bij thema’s die de komende tijd belangrijk zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Op basis hiervan kunnen we bepalen waar we ons als Netwerk het komende jaar mee bezig willen houden. Naast de Omgevingswet – die op korte termijn naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en op 1 januari 2016 behandeld moet zijn – zijn er nog veel andere onderwerpen waaraan we de komende tijd als Netwerk aandacht moeten besteden geïnventariseerd. Lees verder

Reactie op Rekenkamer-rapport over DBFMO

Rapport ”Contractmanagement bij DBFMO-projecten” van de Algemene Rekenkamer in verhouding tot de uitkomsten van de PPS-sesie van 11 april 2013

Het rapport ”Contractmanagement bij DBFMO-projecten” van de Algemene Rekenkamer is op 6 juni verschenen en staat op de agenda van het Algemeen Overleg van de Kamercommissie Financiën van 27 juni 2013 over de DBFMO-voortgangsrapportage 2012.

In deze notitie geeft het PvdA Netwerk Ruimte haar reactie op dit rapport.

Lees verder

Verslag sessie Ruimtelijke ordening in Europees perspectief

Ruimtelijke ordening in Europees Perspectief

Op 24 mei 2013 organiseerde het PvdA Netwerk Ruimte een discussiebijeenkomst over Ruimtelijke ordening vanuit Europees perspectief. Tijdens deze avond discussieerden PvdA-delegatieleider in het Europees Parlement Thijs Berman, TU Delft hoogleraar Andreas Faludi en Louis Meuleman, secretaris van de Brusselse afdeling van de PvdA en ambtenaar bij de Europese Commissie, met elkaar en met de zaal over de rol van Europa bij ruimtelijke ordening in Nederland.

Lees verder