Verslag bijeenkomst over PPS

Op 11 april vond in het Rijkswaterstaat gebouw te Utrecht een thematische sessie van het PvdA Netwerk Ruimte plaats. Deze keer was het thema publiek-private samenwerking (PPS). De centrale vraag was hoe de politieke sturing van PPS vanuit sociaaldemocratisch gezichtspunt verbeterd zou kunnen worden.

De sessie van PvdA Netwerk Ruimte van 11 april over het voorbeeldproject A-lanes A15 (Maasvlakte-Vaanplein) heeft geleid tot het inzicht dat publiek-private samenwerking (PPS) in de vorm van DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) contracten op zich een kansrijke formule is voor – tenminste – de aanleg van infrastructuur. Dit vanwege de mogelijkheden voor private financiering, levensduurbenadering en het door marktpartijen laten aandragen van oplossingen die meetbaar voldoen aan beschikbaarheids- en gebruikseisen.

Het succes van DBFMO staat of valt met:

  • politieke sturing, niet alleen op kosten maar in de eerste plaats op te behalen meerwaarde met het oog op de menselijke maat en maatschappelijke behoeften. Dit in het verlengde van de met het project te bereiken doelstelling, waarbij politieke afwegingen tussen bijv. bereikbaarheid (voor weggebruikers) en leefbaarheid (voor milieu, waaronder omwonenden) mede een rol kunnen spelen.
  • inbreng van marktpartijen binnen afgebakende kaders onder politieke regie met nadruk op het publieke belang, zoals aangegeven in het PvdA-Beginselmanifest; sociaal werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen spelen daarbij mede een rol.
  • per geval een bewuste afweging of PPS in de vorm van DBFM(O) meerwaarde kan opleveren, mede gezien de randvoorwaarden die ermee gemoeid zijn
  • professioneel opdrachtgeverschap, waarbij project-, contract-, omgevings- en netwerk-management door de betrokken overheid(sdienst) belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Het is zaak de daadwerkelijk bereikte doelmatigheid en doeltreffendheid van DBFM(O) – in vergelijking met andere contractvormen – zo goed mogelijk te onderbouwen vanuit bestaande praktijkvoorbeelden en te leren van de ervaringen die daarmee zijn opgedaan.

Omdat bij DBFM(O)-contracten sprake is van een verhouding tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer, zou – in plaats van publiek-private samenwerking – beter van publiek-private constructies gesproken kunnen worden. Dit om de belangentegenstellingen die er nu eenmaal bij horen beter inzichtelijk, bespreekbaar en beheersbaar te maken.

Ten slotte is het van maatschappelijk belang om PPS breder te zien dan alleen DBFM(O). Zo staan de in het Regeerakkoord genoemde voorbeelden van excellent fundamenteel onderzoek voor topsectoren en publiek-private doorbraakprojecten rond ICT mede in het teken van versterking van innovatienetwerken.
Lees verder

Verslag bijeenkomst sturing

Op 20 februari jl. organiseerde het PvdA Netwerk Ruimte een sessie over sturing in de ruimtelijke ordening. Tijdens deze discussieavond van het netwerk Ruimte van de PvdA ging het over wie er voor het zeggen heeft in de Ruimtelijke Ordening. Tijdens de drukbezochte avond gingen Jan Pronk, (oud-minister VROM), Tjeerd Talsma (gedeputeerde RO Noord-Holland) en Jaap Kuin (wethouder RO in Gemeente Assen) met elkaar en met de zaal in discussie. Tijdens dit debat kwamen de zwaktes in de ruimtelijke sturing aan bod en werd een aanzet gegeven voor een voorstel hoe ruimtelijke regie te beleggen. Het verslag is hier terug te lezen:

Verslag sessie Wonen

Op 10 januari jl. organiseerde het PvdA Netwerk Ruimte  een nieuwjaarssessie over het thema wonen.

Het toezicht op corporaties komt meer en meer bij de gemeenten te liggen. Ondertussen gaan verschillende landsdelen qua arbeidsmarktstructuur van elkaar verschillen. De grond- en woningprijzen beginnen tussen stad en platteland, maar ook tussen verschillende buurten, te polariseren.

Cruciale trends als deze drukken hun stempel op het functioneren van de woningmarkt. In deze sessie stellen we de fundamentele systeemvraag: hoe organiseren we de volkshuisvesting van de toekomst? Welke rol hebben woningcorporaties daarin? Hoe organiseren we deze instellingen? We discussieerden hierover met experts uit de universitaire, de corporatie-, ambtelijke- en politieke wereld.

Het verslag is hier terug te lezen:

Ja, er gebeurt wat op Rotterdam-Zuid!

Verslag van de excursie van Netwerk Ruimte van de PvdA op 15 december 2012

Afgelopen zaterdag 15 december waren ongeveer 15 leden van het netwerk Ruimte te gast bij deelgemeenten Feijenoord en Charlois te Rotterdam. De excursie was de eerste van het nieuwe politieke seizoen. We wilden ons tijdens de excursie laten informeren over de problematiek en het imago van Zuid, de ontwikkelingen en de plannen in de deelgemeenten Feijenoord en Charlois en de voortgang van de plannen.

Lees verder

Netwerkbrede bijeenkomst

Op 26 september vond in Woerden onze netwerkbrede bijeenkomst plaats. De avond werd begonnen met een lezing van Peter Noordanus (burgemeester van Tilburg) over zijn visie over wat nodig is op RO gebied. Hiermee gevoed gingen de deelnemers in twee groepen aan de slag om vanuit infra en transport, danwel RO algemeen, hot items te benoemen. Aan het eind van de avond werd dit plenair teruggekoppeld en werden drie groepen aan het werk gezet om even zoveel onderwerpen verder uit te diepen. De drie geselecteerde onderwerpen (wonen, ruimtelijke sturing en energietransitie) worden de komende maanden verder uitgewerkt in de verschillende themasessies (zie ook hieronder).